<

I. Predmet súťaže

Organizátorom vyššie uvedenej súťaže je obchodná spoločnosť ZEBRA s.r.o., so sídlom na ulici Jána Kollára 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 840 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 37936/S (ďalej len „organizátor“).

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov a služieb organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o poskytovaní služieb organizátora.

Predmetom súťaže je registrovať sa na webovej stránke https://www.zebracomp.sk/vianoce.

II. Súťažiaci

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook alebo Instagram, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže a má registrovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora (ani spoluorganizátora ak bol oznámený), ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je takouto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

- má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;

- dovŕšil vek 16 rokov alebo

- nedovŕšil vek 16 rokov, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, pričom berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 12.11.2021 do 19.12.2021.

Do súťaže sa môže zapojiť zákazník aj nezákazník nášho e-shopu:

Pre "nezákazníkov": Podmienkou pre zapojenie do súťaže je registrácia na stránke https://www.zebracomp.sk/vianoce.

Pre zákazníkov: V prípade že užívateľ nakúpi na e-shope https://www.zebracomp.sk/, a označí možnosť, že chce byť zaradený do žrebovania, s čím zároveň dáva Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. 

BONUS: Každý, kto nakúpi v čase trvania súťaže tovar v rámci stránky www.zebracomp.sk a dá potrebný súhlas, bude zaradený automaticky do veľkého žrebovania súťaže dva krát. (odmena pre zákazníkov e-shopu).

Používanie viacerých e-mailových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

Zo všetkých súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a v čase trvania súťaže sa registrovali na stránke https://www.zebracomp.sk/vianoce, organizátor náhodne vyžrebuje 10 výhercov cien. Hlavné ceny budú vyžrebované 20.12.2021. “Týždenné ceny” budú žrebované každý pondelok od spustenia súťaže do konca trvania súťaže.

Víťazi môžu získať nasledovné výhry:

Hlavná cena:

- HP ProBook 650 G1 

- Samsung Galaxy Tab A7 Lite

- Xiaomi Poco M3 Pro 5G 6GB/128GB, Modrý

- reproduktor C-TECH repro SPK-310B 2.0

- ESET Family Security Pack: Krabicová licencia pre 4 zariadenia na 18 mesiacov

 Týždenné ceny:

- Mi LCD Writing Tablet 13.5"

- Webkamera 720p s mikrofónom

- bezdrôtová klávesnica a myš CONNECT IT CKM-7510

- A4tech herná myš BLOODY J90S, USB, 8000DPI, CORE 3

- A4tech herné sluchátka Bloody G600i, černá

Ceny do súťaže poskytuje organizátor.

IV. Odovzdávanie výhier

Organizátor výhercu upovedomí o výhre prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku a zaslaním informačného e-mailu výhercovi.

Organizátor si bezprostredne po určení výhercu vyžiada adresu jeho trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu a kontaktné údaje, na ktoré zašle výhru.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, a výherca sa neozve organizátorovi do 5 pracovných dní od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, balíček bude zaslaný jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

V. Osobné údaje

Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky www.facebook.com, pričom podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov týmto prevádzkovateľom ako aj o právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sú k dispozícií na stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  • Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje organizátorovi súťaže.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora.

Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže.

Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je: a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, c) identifikovanie výhercu, d) odovzdanie výhry výhercovi.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.

  • Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú špecifikované v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ.

VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora ako aj v hypertextovom odkaze pri súťažnom príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na internetovej stránke, na ktorej bol zverejnený súťažný príspevok, prípadne priamo v súťažnom príspevku.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je úplne oslobodená od záväzkov voči všetkým účastníkom súťaže.

Dátum vydania pravidiel: 12.11.2021

{newsletter_email}