Powered by Smartsupp

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Ja, dotknutá osoba týmto výslovne a dobrovoľne udeľujem súhlas spoločnosti ZEBRA s.r.o. sídlom Kollárova 840/31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52840859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , Oddiel: Sro, Vložka číslo:  37936/S (ďalej len "spoločnosť ZEBRA"), aby ma spoločnosť ZEBRA kontaktovala a oslovovala s ponukou vlastných produktov a služieb, a to formou telefonického volania so živým operátorom, volania automatickým volacím a komunikačným systémom bez ľudského zásahu alebo s ľudským zásahom, elektronickou poštou vrátane služby krátkych správ alebo telefaxom, pričom na uvedený účel je spoločnosť ZEBRA oprávnená spracúvať moje osobné údaje v poskytnutom rozsahu (kontaktné telefónne číslo) spolu s mojimi inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou ZEBRA vrátane kombinovania takýchto údajov, a to najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia tovaru alebo služby, objem, cena a rozsah služieb, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, informácie týkajúce sa spokojnosti s využívaním služieb.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu 6 (šiestich) mesiacov od udelenia súhlasu.

Zároveň prehlasujem, že som oprávneným užívateľom kontaktného telefónneho čísla a emailu, poskytnutého na základe tohto súhlasu. Týmto súčasne potvrdzujem, že som oprávnený vyššie uvedený súhlas udeliť.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať vyplnením webového formulára na webovej stránke spoločnosti Orange v časti https://www.zebracomp.sk/suhlas-so-spracovanim-ou

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby založeného na súhlase, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním.

Poučenie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti ZEBRA, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti ZEBRA, prípadne na web stránke www.ZEBRA.sk

{newsletter_email}